Home
Váš nákupný košík

Košík

Osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovia, akým spôsobom sa budú používať a chrániť Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním webovej stránky www.idsys.sk (ďalej len „Webové stránky”) a nákupom tovaru a služieb u nás, či už prostredníctvom Webových stránok alebo iným spôsobom, Vašou interakciou s nami (napr. prostredníctvom zákazníckej linky alebo webchatu) a ďalej pri Vašej účasti na marketingových akciách organizovaných spoločnosťou IDSYS, s.r.o.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IDSYS, s.r.o., so sídlom Mlynská 2238, 93401 Levice, IČO: 47 182 024, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 34450/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „IDSYS“).

Všetky osobné údaje sa používajú len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, súhlasíte so spracovaním a prevádzkovaním poskytnutých údajov na účely a za podmienok stanovených nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás získame, sa budú zhromažďovať, ukladať a používať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov spĺňajú informačnú povinnosť Prevádzkovateľa voči zákazníkom a návštevníkom Webových stránok v zmysle Článku 13 Nariadenia.

Čo zhromažďujeme?

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe alebo v spojení s ďalšími informáciami.

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a spracúvať nasledujúce Vaše osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, užívateľské meno, titul, dátum narodenia, pohlavie,
 • Kontaktné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: korešpondenčnú/fakturačnú adresu, e-mail, telefónne číslo;
 • Platobné a transakčné údaje tieto údaje zahŕňajú najmä: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok;
 • Technické údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: Informácie o Vašich návštevách Webovej stránky a o zdrojoch, z ktorých ste sa k nej pripojili – bližšie informácie nájdete tu;
 • · Profilové údaje tieto údaje zahŕňajú najmä: Vaše heslo na prístup do zákazníckeho účtu a históriu objednávok, Vaše záujmy, preferencie, údaje týkajúce sa služieb a produktov, o ktoré máte u nás záujem, spätnú väzbu, výsledky v súťažiach a marketingových akciách organizovaných Prevádzkovateľom, históriu Vašej interakcie v rámci Webových stránok;
 • Marketingové údaje tieto údaje zahŕňajú najmä: Vaše preferencie vo vzťahu k marketingovým materiálom Prevádzkovateľa a preferovaný spôsob komunikácie;
 • Záznamy telefonických hovorov (pri kontaktovaní IDSYS prostredníctvom zákazníckej telefónnej linky)

Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje zhromažďujeme a získavame priamo od Vás ako výsledok Vašej interakcie s nami a v dôsledku Vášho zakúpenia tovaru a služieb od nás.

Beriete na vedomie, že odmietnutie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, kedy je ich poskytnutie nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi nami alebo v prípadoch, kedy sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje na plnenie nám uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neuzatvorenie nášho zmluvného vzťahu.

Dôvody spracovania osobných údajov

Hlavným dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznícke účty k našim službám, aby sme Vám mohli poskytovať služby a produkty, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane administrácie a vykonania platby v prípade objednávky), umožnili Vám účasť na spotrebiteľských súťažiach a akciách, ktoré organizujeme a aby sme mohli zabezpečiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb, a tým aj Vašich údajov.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

a) bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v prípade

· spracovania, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo rokovanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy (predzmluvné vzťahy)

· spracovania, ktoré je nevyhnutné na splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov

· spracovania, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

Plnenie zmluvy

Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné a platobné údaje používame na uzatvorenie a plnenie zmluvy na naše produkty a služby, čo zahŕňa najmä:

· potvrdenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru

· našu komunikáciu týkajúcu sa stavu objednávky

· vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy

· reklamačné konanie v prípade uplatnenia nároku z nedostatkov.

Splnenie právnych povinností

Vaše osobné údaje spracúvame v obmedzenom rozsahu aj za účelom plnenia účtovných a daňových povinností, ktoré nám ukladajú príslušné právne predpisy.

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je:

· náš záujem informovať Vás o našich produktoch a službách a poskytovať Vám cielenú a relevantnú reklamu – t. j. aby sme Vám mohli ponúknuť podobné služby a tovar, ktoré Vás môžu zaujímať; podrobnosti sú uvedené v časti Priamy marketing týchto zásad

· náš záujem zabezpečiť našu vzájomnú komunikáciu – t. j. aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky či požiadavky, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom zákazníckej linky, chatu na Webovej stránke alebo e-mailovej či klasickej poštovej správy;

· náš záujem zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb

· náš záujem chrániť a uplatňovať naše práva – t. j. aby sme zamedzili podvodným konaniam, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniu našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv.

b) so súhlasom

V prípade spracovania, ktoré nie je možné priradiť k účelom uvedeným vyššie, môžeme vykonávať spracovanie na základe udeleného platného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý si od Vás vyžiadame.

Na tento druh spracovania budete vždy upozornení a bude Vám umožnené vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s týmto spracovaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu nebudeme dané spracúvanie vykonávať.

IDSYS si vyžiada Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • pri registrácii Vášho zákazníckeho účtu
 • pri registrácii k odberu nášho newslettera
 • tento zoznam môže byť aktualizovaný.

Priamy marketing

Ak ste naším zákazníkom, Vaše identifikačné, kontaktné a marketingové údaje môžu byť použité na účely vyhodnotenia toho, čo je pre Vás relevantné a čo Vás zaujíma. Na základe nášho oprávneného záujmu Vám môžeme prostredníctvom e-mailu alebo SMS správ zasielať marketingové ponuky týkajúce sa tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás zakúpili, prípadne informácie, ktoré ste si od nás vyžiadali. Z odberu zasielania obchodných oznámení elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Ak sa prihlásite k odberu našich obchodných oznámení, Vaše osobné údaje môžu byť použité na účely priameho marketingu, tzn. zasielanie obchodných oznámení elektronickou cestou (e-mailom alebo SMS).

PROTI SPRACOVANIU NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU MÔŽETE VZNIESŤ KEDYKOĽVEK NÁMIETKU A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDÚ NA DANÝ ÚČEL ĎALEJ SPRACÚVANÉ.

V rámci spracovania osobných údajov bude u nás dochádzať k automatizovanému spracovaniu údajov vrátane profilovania, ktoré spočíva v štatistickom a analytickom spracovaní údajov. V rámci tohto spracovania bude dotknutá osoba automaticky zaradená do skupín zákazníkov, na základe čoho mu bude následne prevádzkovateľ zasielať cielené ponuky tovaru a služieb. Toto rozhodovanie však nemá pre dotknuté osoby žiadne právne účinky.

Doba spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame počas nevyhnutne potrebnej doby na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej počas doby, kedy je spoločnosť IDSYS ako prevádzkovateľ povinná uchovávať tieto údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na akú ste nám so spracovaním udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 

Osobné údaje spracúvame podľa účelu a právneho základu ich spracovania počas takto uvedenej doby.

 • Plnenie zmluvného vzťahu – počas trvania konkrétneho zmluvného vzťahu a následne počas zákonných premlčacích lehôt, v danom prípade najdlhšie počas 10 rokov odo dňa realizácie príslušného zmluvného vzťahu či uplynutím inej zákonom stanovenej lehoty na archiváciu.
 • Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu (napr. zasielanie obchodných oznámení a obsahových newsletterov – do odvolania súhlasu
 • Účtovné a daňové účely – 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roku po poskytnutí plnenia
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových – max. 2 roky
 • Vykonávanie analýz a merania Vašej aktivity na Webovej stránke, analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu – max. 6 mesiacov
 • Získanie a dodanie výhry v spotrebiteľských súťažiach – počas doby nevyhnutnej na vyhodnotenie a čerpanie súťaže a zabezpečenie odovzdania výhier
 • Zodpovedanie Vašich otázok – počas doby nevyhnutnej na zodpovedanie Vašej otázky/vyriešenie požiadavky

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobne neautomatizovaným spôsobom, a to zamestnancami spoločnosti IDSYS a zamestnancami poverených sprostredkovateľov.

Osobné údaje sa uchovávajú na zabezpečených serveroch v IT systémoch a nedochádza ani nebude dochádzať k ich odovzdávaniu do štátov mimo Európskej únie (ak nie je výslovne stanovené inak v ustanovení o Technických údajoch). IDSYS prijala zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia proti strate a zničeniu osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

Prístup do Vášho zákazníckeho konta a vernostného programu je možný len po zadaní osobného hesla. Je nevyhnutné, aby ste prístupové údaje neposkytovali tretím osobám a po ukončení činnosti v zákazníckom konte vždy zatvorili okno svojho webového prehliadača, a to najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Spoločnosť IDSYS nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu priamo spôsobila.

Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté iným spoločnostiam, ktoré sú IDSYS angažované, aby pomohli s jej obchodnými aktivitami, napr. poskytovateľom IT služieb či marketingovým agentúram. Prístup týchto osôb a spracovanie osobných údajov treťou stranou sa bude vykonávať vždy na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Práva dotknutých osôb

IDSYS pri získavaní, spracúvaní a uchovávaní Vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu na ochranu Vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám prináležia nižšie špecifikované práva, ktoré môžete podľa Vášho uváženia využiť:

· právo na prístup k svojim osobným údajom – kedy môžete od nás vyžadovať bezplatné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

· právo na prenosnosť údajov – tzn. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

V prípade spracovania vykonávaného na základe Vášho súhlasu máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu nebudeme dané spracúvanie ďalej vykonávať. Súhlas môžete odvolať na nižšie uvedenej e-mailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate alebo zistíte, že Prevádzkovateľ alebo poverené tretie osoby vykonávajú spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo ak dochádza k ich spracovaniu na daný účel bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať, aby sme:

· opravili a/alebo doplnili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú

· vymazali vaše osobné údaje – najmä ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli získané

· alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov – najmä ak popierate presnosť osobných údajov alebo ak je spracovanie protiprávne a odmietnete vymazanie osobných údajoch a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia alebo Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, PSČ 82007, Bratislava 27,http://www.dataprotection.gov.sk/

V súvislosti s výkonom svojich práv a v prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom zaobchádzania s osobnými údajmi v rámci IDSYS, prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na: +421 366 319 141 alebo písomne na: info@idsys.sk.


Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25.05.2018.

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva