Home
Váš nákupný košík

Košík

Ochrana súkromia, právne podmienky

Právne podmienky pre užívanie internetových stránok

 1. Tieto Právne podmienky pre užívanie internetových stránok (ďalej len "PP") zaväzujú návštevníkov stránok prevádzkovaných spoločnosťou IDSYS, s.r.o., IČO: 47182024 (ďalej len "prevádzkovateľ") na doméne www.idsys.sk (ďalej len "internetové stránky").
 2. Celý obsah oznamovaný verejnosti na internetových stránkach je alebo môžu byť predmetom práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa alebo tretích osôb a nikto nie je oprávnený ho bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa meniť alebo spracovávať alebo použiť inak ako na svoju vlastnú potrebu.
 3. Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach zobrazuje ochranné známky vlastnené spoločnosťou Precision Dynamics Corporation. Tovar ponúkaný prevádzkovateľom je tiež chránený radom patentov spoločnosti Precision Dynamics Corporation. Pre zoznam ochranných známok a patentov, ako aj pre ďalšie informácie o duševnom vlastníctve spoločnosti Precision Dynamics Corporation nech návštevník navštívi stránky spoločnosti Precision Dynamics Corporation.
 4. Akákoľvek ponuka tovaru na internetovej stránke nie je návrhom zmluvy, ale iba ponukou na možnosť kontrahovať; zobrazenie tovaru bez ďalšieho overenia nezaručuje jeho bezprostrednú dostupnosť.
 5. Celý obsah sprístupňovaný verejnosti na internetových stránkach má predovšetkým informatívnu funkciu a musí byť vždy posudzovaný vo vzťahu k času svojho vydania.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, meniť, odstraňovať alebo dopĺňať obsah internetových stránok, ako aj kedykoľvek prerušiť, dočasne alebo trvalo, prevádzkovanie internetových stránok; tým nie sú dotknuté práva zákazníkov prevádzkovateľa vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom, ktoré možno uplatniť u prevádzkovateľa kedykoľvek , bez ohľadu na prevádzkovanie internetových stránok.
 7. Ak sa návštevník na internetových stránkach zaregistruje alebo inak identifikuje, je povinný uviesť svoju pravú identitu; návštevník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí tým, že uvedie iného do omylu. Svoje prístupové údaje je návštevník povinný starostlivo uchovávať a nesprístupňovať tretím osobám; výlučne návštevník zodpovedá za zneužitie svojich prístupových údajov treťou osobou.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený spojiť sa s návštevníkom za účelom verifikácie ním poskytnutých údajov, ak sa nepodarí overiť správnosť údajov, je prevádzkovateľ oprávnený registráciu takto povoleného návštevníka zrušiť a v prípade opakovanej fiktívne registrácie, blokovať príslušnú IP adresu.
 9. Prevádzkovateľ sa dištancuje od obsahu stránok, na ktoré na svojich internetových stránkach odkazuje a za tento obsah nezodpovedá; návštevník vstupuje na takéto stránky na vlastné riziko.
 10. Návštevník nie je oprávnený ukladať alebo poskytovať akékoľvek informácie, ktoré by boli protiprávne alebo inak, v súvislosti s používaním internetových stránok, protiprávne konať. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o tom, že návštevník takto koná, je oprávnený odstrániť a znemožniť prístup k takýmto informáciám a zakázať návštevníkovi opätovnú registráciu a v prípade opakovaného porušenia týchto povinností, blokovať príslušnú IP adresu.
 11. Prevádzkovateľ zhromažďuje pri každej návšteve internetových stránok prenosové dáta návštevníka (IP adresa, odkazujúce URL, prehliadač, platforma, čas návštevy, uskutočnené hľadanie, navštívené stránky). Internetové stránky používajú "cookies", ktorých povolenie je v dispozícii návštevníka. Pri zhromažďovaní informácií podľa tohto odseku nie je návštevník osobne identifikovateľný.
 12. Tieto PP tvoria obsah zmluvného dojednania medzi návštevníkom a prevádzkovateľom týkajúce sa podmienok návštevy a používania internetových stránok. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky s výnimkou ustanovení noriem kolíznych.
 13. Záväzok strán z tejto zmluvy sa bez ohľadu na charakter strán riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
 14. Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku a Pravidiel tromi rozhodcami.
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu spôsobenú návštevníkovi v súvislosti s prevádzkou internetových stránok a touto zmluvou je obmedzená na 200.000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur).
 16. Tieto PP sa uverejňujú na internetových stránkach. Originál PP je uložený v sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný umožniť návštevníkovi nahliadnuť do originálu PP a zaobstarať si na jeho vlastné náklady kópiu PP. Na žiadosť podanú elektronickou poštou na elektronickú adresu prevádzkovateľa pošle prevádzkovateľ kópiu PP návštevníkovi v elektronickej podobe.
 17. Prevádzkovateľ je oprávnený PP zmeniť; zmena PP sa nedotkne jednaní uskutočnených pred takouto zmenou. Návštevníkovi sa odporúča obstarať si opis týchto PP.
 18. Tieto PP nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na internetových stránkach uvedeným nižšie a od tohto dňa nahrádzajú predchádzajúce PP, ktoré sú dostupné v sídle prevádzkovateľa.

V Leviciach, dňa 21. 5. 2014

IDSYS, s. r. o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, odd. Sro, vl. 34450/N
Sídlo: Mlynská 2238, 934 01 Levice

IČO: 47182024
DIČ: 2023789174
IČ DPH: SK2023789174
tel.: +421 366 319 141
e-mail: info@idsys.sk

PDF_icona IS_SR_300514 [PDF; 0,16 MB]

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva