Home
Váš nákupný košík

Košík

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru

Úvodné ustanovenie

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru vyhlásené dole uvedeného dňa (ďalej len „VOP“) tvoria súčasť zmluvného dojednania medzi spoločnosťou IDSYS, s. r. o., sídlom Mlynská 2238, 934 01 Levice (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkmi nakupujúcimi tovar (ďalej len „kupujúci“). Toto zmluvné dojednanie tvorí kúpnu zmluvu medzi predávajúcim na strane jednej a jednotlivými kupujúcimi na strane druhej; táto kúpna zmluva sa vo VOP označuje ako „zmluva“. Kupujúci a predávajúci sa spoločne označujú tiež ako „zmluvné strany“ alebo len „strany“.

2. VOP sa týkajú tovaru predávaného predávajúcim (predovšetkým identifikačných náramkov), a to hlavne prostredníctvom internetového obchodu (aplikácie) prevádzkovaného na doméne www.idsys.sk (ďalej len „internetové stránky“), ale tiež tovaru objednaného kupujúcim inými prostriedkami (t.j. nielen prostredníctvom internetového obchodu, ale aj poštou, telefonicky, telefaxom, elektronickou poštou či akýmkoľvek iným spôsobom), pokiaľ strany výslovne použitie týchto VOP nevylúčili. Pri uzatváraní zmluvy je kupujúci povinný vymedziť objednávaný tovar dostatočne presne, zrozumiteľne a určito a zadať pravdivo a čo najúplnejšie potrebné kontaktné a doručovacie údaje. Kupujúci určuje tovar k nákupu spravidla z tovaru ponúkaného v internetovom obchode, katalógu predávajúceho, či na základe individuálneho oznámenia predávajúceho; táto ponuka je však len výzvou ku kontraktácii a nezaručuje dostupnosť ponúkaného tovaru. Zmluva je uzatvorená až potvrdením (akceptáciou) objednávky predávajúcim; k potvrdeniu objednávky môže výnimočne dôjsť i konkludentne (dodaním objednaného tovaru), u spotrebiteľov však musí dôjsť vždy k potvrdeniu objednávky.

3. Tieto VOP tiež:

a) informujú kupujúcich – osoby, ktoré nekonajú pri uzatváraní alebo plnení zmluvy v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (v týchto VOP označované ako „spotrebitelia“) o ich právach vyplývajúcich zo zmluvy a právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa;

b) obsahujú súhlas kupujúcich – fyzických osôb (ďalej tiež „dotknuté osoby“) so spracovaním osobných údajov predávajúcim, stanovujú na aké obdobie, na aký účel a k akým osobným údajom je súhlas poskytovaný a obsahujú poučenie o právach dotknutých osôb.

Predmet zmluvy

4. Predávajúci sa zmluvou zaväzuje odovzdať kupujúcemu a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar.

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny, včítane dane z pridanej hodnoty a včítane prepravných nákladov a poštovného. Za dobu, počas ktorej má kupujúci tovar k dispozícii, napriek tomu, že nie je jeho vlastníkom, je kupujúci povinný platiť predávajúcemu nájomné vo výške 0,01 EUR za každý jeden kus tovaru (identifikačný náramok) denne; týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 9. VOP; to neplatí v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ.

6. Predávajúci upraví za želanie kupujúceho tovar individuálne podľa jeho objednávky (potlačou) – v takom prípade má zmluva povahu zmluvy o dielo; to nie je na ujmu platnosti ostatných ustanovení týchto VOP s tým, že cena za vykonanie diela bude zahrnutá v kúpnej cene. Kupujúci je zodpovedný za to, že úpravou tovaru podľa jeho objednávky nebudú porušené práva tretích osôb. Predávajúci je oprávnený požadovať preukázanie oprávnenosti použitia zvolenej potlače (napr. ochrannej známky); v prípade, že oprávnenosť použitia nebude preukázaná, je predávajúci povinný dodať tovar bez úpravy za štandardnú kúpnu cenu.

Kúpna cena

7. Ak nie je ďalej ustanovené inak, kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru; predávajúci zásadne vyžaduje zaplatenie zálohy vopred, a to vo výške kúpnej ceny a prepravných nákladov, a kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho zálohu zaplatiť v lehote stanovenej vo výzve. V prípade väčšieho rozsahu či opakovaného objednávania tovaru si môžu strany rámcovou zmluvou dohodnúť podmienky objednávania tovaru a následnej splatnosti kúpnej ceny – v tomto prípade nech kupujúci kontaktuje predávajúceho.

8. Kúpnu cenu možno platiť podľa rozhodnutia kupujúceho nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru u predávajúceho;

b) u prevádzkovateľa poštovej alebo zásielkovej služby pri doručení tovaru na dobierku;

c) prevodom na bankový účet predávajúceho (kúpna cena sa pri bankovom prevode považuje za riadne zaplatenú len v prípade, že kupujúci platbu označí variabilným symbolom, ktorým je číslo zálohovej faktúry a platba bude pripísaná na bankový účet predávajúceho);

d) platba elektronickými prostriedkami umožňujúcimi vykonanie platby na diaľku, ak sú na internetových stránkach dostupné.

Platba podľa písm. a) a b) (hotovosť a dobierka) nie je možná v prípade individuálnej úpravy tovaru podľa želania kupujúceho, kedy sa vyžaduje zálohová platba vo výške kúpnej ceny pred vykonaním úpravy tovaru.

9. V prípade omeškania s platbou kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje platiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky denne; nárok na náhradu škody v plnej výške popri úroku z omeškania tým nie je dotknutý; to neplatí v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ (v takom prípade sa uplatní zákonná úroková sadzba)

10. Predávajúci vystavuje daňový doklad spravidla písomne a doručuje ho kupujúcemu spravidla spoločne s dodávaným tovarom, predávajúci je však podľa svojho rozhodnutia oprávnený vystaviť daňový doklad tiež v elektronickej podobe a doručiť ho na adresu elektronickej pošty zadanú kupujúcim ako kontaktnú. Kupujúci súhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe, pokiaľ je zaručená vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu daňového dokladu podľa zákona.

11. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci môže akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu postúpiť tretej osobe.

Dodacie podmienky

12. Tovar je expedovaný, resp. pripravený pre kupujúceho:

a) v prípade tovaru na sklade do jedného pracovného dňa od objednávky;

b) v prípade, že tovar nie je sklade, kontaktuje spravidla predávajúci kupujúceho za účelom dohodnutia termínu dodania, ak termín dodania nevyplýva z  informácií poskytnutých pri ponuke tovaru, napr. na internetových stránkach v poli „Dostupnosť“;

c) v prípade tovaru individuálne upraveného podľa želania kupujúceho primerane rozsahu objednávky a spôsobu úpravy tovaru (potlače), t. j. v prípade tovaru na sklade najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia korektúry, prípadne skúšobnej potlače kupujúcim; v prípade tovaru, ktorý nie je na sklade, sa lehota predlžuje o nutnú dobu dodania tovaru výrobcom predávajúcemu obdobne podľa písm. b).

13. Dodaním sa v týchto VOP rozumie umožnenie dispozície s tovarom kupujúcim. Predávajúci pripraví podľa rozhodnutia kupujúceho tovar buď k osobnému odberu na kontaktnej adrese pre Slovenskú republiku (po predchádzajúcom telefonickom dohovore), či odoslaním (na náklady a riziko kupujúceho, ak nie je ďalej ustanovené inak) na oznámenú adresu kupujúceho; EXW Praha (Incoterms 2000).

14. V prípade odoslania tovaru kupujúcemu má kupujúci spravidla možnosť voľby medzi niekoľkými spôsobmi dodania tovaru, ktoré si vyberie pri objednávke tovaru. Pri objednávke tovaru sú tiež uvedené ceny za doručenie a predpokladaná doba dodania tovaru, za ktorú však zodpovedá prepravca, nie predávajúci. Prepravné náklady a poštovné hradí kupujúci.

Spotrebiteľská záruka

15. Predávajúci poskytuje na svoj tovar záruku spotrebiteľom (t. j. osobám, ktoré nekonajú pri uzatvorení alebo plnení zmluvy v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti – viď bod 3. VOP), a to v trvaní 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ako záručný list slúži spotrebiteľovi vystavený daňový doklad o zakúpení tovaru.

16. Ak sa počas trvania záruky vyskytnú na tovare vady, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť u predávajúceho nárok na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenia vady môže predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak nie je možné vadu odstrániť ani dodať náhradný tovar, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy v rozsahu vadného plnenia odstúpiť.

17. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené násilným pôsobením na tovar (náraz, pád, voda a pod., ak nie je na takéto použitie určený), nepostupovaním podľa návodu, opotrebením tovaru spôsobeným jeho obvyklým používaním, neodbornými zásahmi do tovaru a vlastnými úpravami tovaru. Záruka sa ďalej nevťahuje na už použitý tovar, ak ide o tovar jednorazový. U zľavneného tovaru sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bol tovar zľavnený.

18. Nároky vyplývajúce zo záruky uplatňuje spotrebiteľ osobnou alebo poštovnou reklamáciou u predávajúceho v sídle predávajúceho alebo v akejkoľvek prevádzkarni predávajúceho v Českej republike. Pri reklamácii je spotrebiteľ povinný predložiť daňový doklad či inak spoľahlivo preukázať nákup tovaru (dodacím listom a pod.) a popísať, v čom vady spočívajú alebo ako sa prejavujú.

19. Po uplatnení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ svoje právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Predávajúci ďalej spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, včítane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania a v prípade zamietnutej reklamácie odôvodnenie zamietnutia. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu osobne, je povinný si tovar vyzdvihnúť; po uplynutí jedného mesiaca od oznámenia o vybavení reklamácie je spotrebiteľ povinný platiť skladné vo výške 3 EUR / týždeň, splatné mesačne spätne.

20. Vzhľadom k tomu, že posúdenie reklamácie u predávaného tovaru, ktorým sú predovšetkým identifikačné náramky, si spravidla vyžaduje testovanie vzoriek tovaru a reklamáciu preto spravidla nie je možné vybaviť ihneď, predávajúci rozhodne o reklamácii do troch pracovných dní od ukončenia testovania vzoriek tovaru. Predávajúci vybaví reklamáciu a odstráni vady najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v tejto lehote tiež informuje spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie (ak sa strany nedohodnú na inej lehote); ak predávajúci neodstráni odstrániteľné vady tovaru v tejto lehote, má sa za to, že vadu nie je možné odstrániť a spotrebiteľ môže žiadať dodanie náhradného tovaru, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy v rozsahu vadného plnenia odstúpiť. Ak sa reklamácia ukáže ako neodôvodnená či neoprávnená, má predávajúci nárok na náhradu nákladov skutočne vynaložených na testovanie tovaru, splatnú do 30 dní odo dňa vyčíslenia týchto nákladov (spravidla v oznámení o zamietnutí reklamácie); to neplatí v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy, vrátenie a výmena tovaru

21. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ však nemôže týmto spôsobom odstúpiť od zmluvy v prípade, že došlo k individuálnej úprave tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (potlač) či v prípade, ak už došlo k upotrebeniu jednorázového tovaru.

22. V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie kúpnej ceny v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť plnenie (vrátenie kúpnej ceny) do doby, kým spotrebiteľ splní svoju povinnosť vrátiť prevzatý tovar.

23. Spotrebiteľ je v oznámení o odstúpení povinný identifikovať zmluvu, predovšetkým uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a dátum nákupu a je ďalej povinný oznámiť predávajúcemu číslo bankového účtu alebo adresu určenú na zaslanie vrátenej kúpnej ceny. Spotrebiteľ je tiež povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu v lehote 7 dní od odstúpenia a to v celku (musí byť vrátený všetok prevzatý tovar), spravidla v pôvodnom obale.

24. Namiesto odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený požiadať predávajúceho o výmenu zakúpeného tovaru a predávajúci je povinný takejto žiadosti vyhovieť ak bude menovaný tovar vrátený vcelku a nepoškodený a bude doplatený prípadný cenový rozdiel; to neplatí v prípade individuálne upravovaného tovaru. Ak bude novo dodávaný tovar lacnejší ako vymieňaný tovar, vyplatí rozdiel predávajúci.

Vady tovaru

25. Ak sa na tovare vyskytnú vady, je kupujúci povinný ich predávajúcemu písomne vytknúť. Za vady sa nepovažujú drobné odchýlky farebného odtieňa či rozmeru (± 5 mm); predávajúci upozorňuje osobitne na to, že pri predtlači tovaru v katalógu a obzvlášť pri zobrazení na obrazovke počítača sa môžu vyskytnúť odchýlky od skutočnej farby tovaru. Za vady sa tiež nepovažuje stav, keď kupujúci schváli vzorku potlače či korektúru, pokiaľ bude tovar zodpovedať takto schválenej vzorke.

26. Pri uplatnení nárokov z vád tovaru je kupujúci povinný predložiť daňový doklad či inak spoľahlivo preukázať nákup tovaru (dodacím listom a pod.).

27. Uplatnenie vád tovaru si spravidla vyžaduje testovanie vzorky či vzoriek tovaru. Ak sa ukáže vytknutie vád ako neodôvodnené či neoprávnené, má predávajúci nárok na náhradu nákladov skutočne vynaložených na testovanie tovaru, splatnú do 30 dní odo dňa vyčíslenia týchto nákladov; to neplatí v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ.

Spoločné ustanovenia

28. Zmluva sa riadi slovenským právom s vylúčením ustanovení noriem kolíznych, ako aj s vylúčením použitia ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru dojednanom vo Viedni dňa 11. apríla 1980; záväzok strán zo zmluvy podlieha bez ohľadu na povahu strán zákonu č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, čo však nie je na ujmu ustanoveniam na ochranu spotrebiteľa, ak sú podľa zákona na zmluvný vzťah nutne použiteľné.

29. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú rozhodované všeobecnými súdmi. Ak nutne použiteľný predpis nestanoví inak, dojednáva sa právomoc súdov Slovenskej republiky a miestna príslušnosť Okresného súdu Bratislava I alebo jemu nadriadeného vecne príslušného súdu. Predávajúci má právo zvoliť miesto všeobecného súdu rozhodcovské konanie u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa jeho Poriadku on-line jedným rozhodcom určeným predsedom tohto rozhodcovského súdu; pre toto konanie bude pre vedenie konania on-line za predávajúceho použitá e-mailová adresa: info@idsys.cz a za kupujúceho e-mailová adresa uvedená ako elektronický kontakt v objednávke a ak neuvedie iný kontakt, e-mailová adresa, z ktorej bol tovar objednaný (ak kupujúci neuvedie žiaden e-mailový kontakt, ani tovar neobjedná e-mailom, rozhodne spor u uvedeného rozhodcovského súdu jeden rozhodca menovaný predsedom tohto rozhodcovského súdu v bežnom rozhodcovskom konaní podľa Poriadku a Pravidiel tohto súdu.

30. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na e-mailovú adresu: info@idsys.sk . Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov po tom, čo využije všetky zákonom dané možnosti na vyriešenie sporu. Riešenie sporu vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, tel.č.: +4212582 72 123, e-mail: ars@soi.sk, web: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, dostupnom na stránkach http://www.mhsr.sk/. Subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať tiež online prostredníctvom platformy riešenia sporov na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

31. Ak sa ukáže niektoré ustanovenie zmluvy neplatné či neúčinné, zaväzujú sa strany takéto ustanovenie nahradiť ustanovením iným, ktoré by čo najlepšie zodpovedalo účelu a zmyslu neúčinného či neplatného ustanovenia.

32. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť predávajúceho za škodu spôsobenú kupujúcemu pri plnení tejto zmluvy či v súvislosti s ňou, včítane škody spôsobenej vadou tovaru, je obmedzená na 200.000,- EUR (slovom: dvesto tisíc eur) s výnimkou tých prípadov, v ktorých nemožno výšku náhrady škody zmluvne obmedziť.

Prechodné a záverečné ustanovenia

33. Tieto VOP sa zverejňujú na internetových stránkach. Originál VOP je uložený v sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu nahliadnuť do originálu VOP a vyhotoviť si na jeho vlastný náklad ich opis. Na žiadosť podanú elektronickou poštou na elektronickú adresu predávajúceho zašle predávajúci opis VOP kupujúcemu v elektronickej podobe.

34. Predávajúci je oprávnený VOP zmeniť: zmena VOP sa nedotkne už uzatvorených zmlúv.

35. Kupujúci je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje aktuálne až do splnenia všetkých svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

36. Ak sa odlišujú individuálne dojednané zmluvné ustanovenia od VOP, majú takéto ustanovenia pred ustanoveniami VOP aplikačnú prednosť.

Účinnosť

37. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.9.2018 a vzťahujú sa na zmluvy uzatvorené v dobe ich účinnosti. 


V Leviciach 10.9.2018
IDSYS, s. r. o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, odd. Sro, vl. 34450/N

Sídlo: Mlynská 2238, 934 01 Levice

IČO: 47182024

DIČ: 2023789174

IČ DPH: SK2023789174

tel.: +421 366 319 141

E-mail: info@idsys.skPDF_icona IS_VOP_SR_100918 [PDF; 0,15 MB]

PDF_icona Vzor odstúpenie od zmluvy [PDF; 0,035 MB]

Archív všeobecných podmienok

PDF_icona IS_VOP_SR_010716 [PDF; 0,14 MB - platnost do 9.9.2018]

PDF_icona IS_VOP_SR_010516 [PDF; 0,14 MB - platnost do 1.7.2016]

PDF_icona IS_VOP_SR_200814 [PDF; 0,14 MB - platnost do 1.5.2016] 

PDF_icona IS_VOP_SR_070514 [PDF; 0,14 MB - platnost do 7.5.2014 ]

PDF_icona IS_VOP_SR_120809[PDF; 0,16 MB - platnost do 7.5.2014 ]

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva