Home
Váš nákupný košík

Košík

Záruka a reklamácie

Spotrebiteľská záruka a reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na svoj tovar záruku spotrebiteľom, a to v trvaní 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ako záručný list slúži spotrebiteľovi vystavený daňový doklad o zakúpení tovaru.

2. Ak sa počas trvania záruky vyskytnú na tovare vady, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť u predávajúceho nárok na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenie vady môže predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak nie je možné vadu odstrániť ani dodať náhradný tovar, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy v rozsahu vadného plnenia odstúpiť.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené násilným pôsobením na tovare.

4. Nároky vyplývajúce zo záruky uplatňuje spotrebiteľ reklamáciou u predávajúceho v ktorejkoľvek prevádzkarni v Českej republike aj Slovenskej republike alebo v jeho sídle, spravidla písomne. Pri reklamácii je spotrebiteľ povinný predložiť daňový doklad či inak spoľahlivo preukázať nákup tovaru (dodacím listom a pod.) a popísať, v čom vady spočívajú alebo ako sa prejavujú.

5. Po uplatnení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie. Predávajúci ďalej spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

6. Predávajúci vybaví reklamáciu a odstráni vady tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v tejto lehote tiež informuje spotrebiteľa o spôsobe vybavenia reklamácie.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy, vrátenie a výmena tovaru

7. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ však nemôže týmto spôsobom odstúpiť od zmluvy v prípade, že došlo k individuálnej úprave tovaru podľa želania spotrebiteľa (potlač).

8. V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

9. Spotrebiteľ je v oznámení o odstúpení povinný identifikovať zmluvu. Spotrebiteľ je zároveň povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu v lehote 16 dní od odstúpenia, a to vcelku (musí byť vrátený všetok prevzatý tovar), spravidla v pôvodnom obale.

10. Namiesto odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený požiadať predávajúceho o výmenu zakúpeného tovaru.

Vady tovaru

11. Ak sa na tovare vyskytnú vady, je kupujúci povinný ich predávajúcemu písomne vytknúť.

12. Pri uplatnení nárokov z vád tovaru je kupujúci povinný predložiť daňový doklad či inak spoľahlivo dokázať nákup tovaru (dodacím listom a pod.).

13. Ak sa ukáže vytknutie vád ako neodôvodnené či neoprávnené, má predávajúci nárok na náhradu nákladov skutočne vynaložených na testovanie tovaru, splatné do 30 dní odo dňa vyčíslenia týchto nákladov.


Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti IDSYS, s.r.o. alebo kontaktujte nášho obchodného zástupcu. 

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva