Home
Váš nákupný košík

Košík

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Vitajte na webových stránkach www.idsys.sk. Pripojením sa na túto webovú stránku potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a bez obmedzenia či výhrad prijali tieto Všeobecné podmienky používania internetových stránok a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (https://www.idsys.sk/vyhody/osobni-udaje/).

1. Identifikačné údaje

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje tieto webové stránky (ďalej len „Spoločnosť“):

Spoločnosť ID21 s.r.o., IČ: 08107742, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313126, (ďalej len „Spoločnosť“).

Web Design:

Studio Marvil s.r.o. , so sídlom Bělehradská 597/65, 120 00, Praha 2.
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze pod č. 50928.
Tel.: +420 224 941 955

Výroba webových stránok:

Technický design a vývoj webových stránok:

WDT, spol. s.r.o., so sídlom Palackého třída 572/62, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajského soudu v Brně pod č. C 213309

Hosting:

WDT, spol. s.r.o., so sídlom Palackého třída 572/62, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajského soudu v Brně pod č. C 213309.

2. Informácie o aktivitách

Tieto Webové stránky poskytujú informácie týkajúce sa aktivít spoločnosti ID21, s.r.o. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť informácie na týchto webových stránkach. Tieto informácie sú poskytované ako všeobecné informácie bez akýchkoľvek záruk, že sú vhodné na nejaký konkrétny účel.

3. Duševné vlastníctvo

Všetky informácie a dokumenty (text, animované aj statické obrazy, databázy, zvuky, fotografie, know-how či uvedené produkty) uložené na webových stránkach, rovnako ako všetky prvky vytvorené pre webové stránky vrátane ich všeobecnej štruktúry, sú vo vlastníctve Spoločnosti alebo podliehajú právam užívania, kopírovania či zdieľania s verejnosťou, ktoré im boli udelené.

Tieto informácie, dokumenty a ďalšie položky podliehajú zákonom na ochranu autorských práv do miery, do akej boli sprístupnené verejnosti prostredníctvom tejto webovej stránky. V súvislosti s právami na ochranu duševného vlastníctva nebolo žiadnej dotknutej osobe udelené žiadne iné povolenie či právo ako prehliadať túto webovú stránku.

Rozmnožovanie dokumentov z našich internetových stránok je povolené len ako informácie na osobné a súkromné účely. Akékoľvek rozmnožovanie či používanie kópií vytvorených na iné účely je oficiálne zakázané a podlieha predchádzajúcemu formálnemu povoleniu zo strany Spoločnosti. V každom prípade musí byť na kópii informácií z našej webovej stránky uvedený zdroj a náležitý odkaz na vlastníka.

Ak nie je stanovené inak, názvy spoločností, logá, produkty a značky uvedené na webovej stránke sú vo vlastníctve Spoločnosti alebo podliehajú právam na používanie, rozmnožovanie či reprezentovanie/komunikáciu s verejnosťou, ktoré boli na tieto účely udelené. Bez predchádzajúceho písomného povolenia Spoločnosti nie ste oprávnení ich používať.

Spoločnosť je prevádzkovateľom databáz na webových stránkach Spoločnosti a rovnako je Spoločnosť vlastníkom všetkých dostupných databáz. Nemáte oprávnenie na extrahovanie či ďalšie používanie kvalitatívnej či kvantitatívnej časti databáz, a to ani na súkromné účely.

4. Vaše záväzky

Každý návštevník našich webových stránok, ktorý poskytuje informácie, udeľuje Spoločnosti všetky prevoditeľné práva vzťahujúce sa na dané informácie a oprávňuje Spoločnosť na ich používanie. Informácie poskytnuté návštevníkmi sa nebudú považovať za dôverné. Poskytnuté informácie sú však osobnými údajmi, ako je stanovené príslušnými predpismi, a preto sa zaväzujeme spracúvať tieto informácie v súlade s našimi ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV vzťahujúcimi sa na tieto webové stránky.

Každý návštevník týchto webových stránok tiež vyhlasuje, že dodržiava nasledujúce opatrenia a platnú legislatívu a najmä, že:

- je schopný a má prostriedky potrebné na prístup k našim webovým stránkam a na ich používanie.

- overil, že použitá konfigurácia IT neobsahuje žiadny vírus a že je plne funkčná.

- udeľuje Spoločnosti, prípadne partnerom, právo používať poskytnuté informácie (s výnimkou údajov osobnej povahy).

- je povinný udržiavať v tajnosti prístupové heslá a kódy, ktoré mu Spoločnosť zašle za účelom prístupu k špecifickým častiam, a tým pádom nesie zodpovednosť za ich používanie a bezpečnosť. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť Váš prístup k našej webovej stránke v prípade podvodného používania či pokusu o podvodné používanie uvedeného prístupu.

5. Hypertextové odkazy

Spoločnosť formálne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah webových stránok, ku ktorým uvádza odkazy. Tieto odkazy sa užívateľom našich stránok poskytujú ako služba. Prosím, oboznámte sa so všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov pre tieto stránky, aby ste boli oboznámení s ich postupmi. Rozhodnutie použiť tieto odkazy je výlučne na užívateľoch našich stránok. Akýkoľvek odkaz na našich stránkach sme oprávnení kedykoľvek upraviť či vymazať.

Ak chcete vytvoriť hypertextový odkaz na naše webové stránky, musíte získať predchádzajúci písomný súhlas od Spoločnosti, k čomu, prosím, použite kontaktné údaje uvedené na konci tohto dokumentu.

6. Aktualizácia podmienok používania našich webových stránok a platná legislatíva

Spoločnosť je oprávnená tieto Podmienky používania webových stránok kedykoľvek aktualizovať. Preto Vás vyzývame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich aktuálnou platnou verziou. Tieto všeobecné podmienky používania webových stránok podliehajú platnej legislatíve.

7. Kontaktné údaje

Všetky otázky týkajúce sa podmienok používania týchto webových stránok môžete zasielať e-mailom na info@id21.sk alebo poštou na nasledujúcu adresu: ID21, s.r.o., Rostovská 260/2b, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Česká republika.

 

 

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva